// author

Mighty

Mighty has written 132 posts for Philippines Central Conference

Bisperas ti Paskua – Liturhia

KABLAAW/AYAB TI PANAGDAYAW Ni Cristo nayanaken, agdayawkayo kenkuana! Ni Cristo bimmaba manipud langit, awatenyo! Ni Cristo addan ditoy lubong, itan-okyo! O daga, kantaam ti Apo! Dakayo amin a pagilian, agdayawkayo kenkuana a sirarag-o! Agsipud ta isu maitantan-ok! (BOW 213) Wenno Dikay agbuteng! Addaak ditoy a mangyeg ti naimbag a damag a pakaragsakanyo, wen dakayo ken [...]

Pananambahan sa Araw ng Pasko

ANG PANANAMBAHAN SA ARAW NG PASKO ANG PAGPASOK PAGTITIPON PAGHAHANDA (Sa panahong ito dadalhin sa altar ang Bibliya, sisindihan ang una, pangalawa, pangatlo, at pang-apat na kandila ng pagdatal o dadalhin itong nakasindi na sa lalagyan nito sa altar, at ganon din ang belen) “Emmanuel, Emmanuel”   UMH # 204 Emmanuel, Emmanuel, his name is called [...]

ANG KAPAHAYAGAN NG ATING PANANAMPALATAYA

Pastor: Tayo ay magkaisa sa makasaysayang kapahayagan ng pananampalatayang Kristiyano. Lahat: Sinasampalatayanan ko ang DIYOS AMANG makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si JESU-CRISTONG anak na bugtong Niya. Panginoon sa hiwaga ng ESPIRITU SANTO, ipinanganak ni Birheng Maria, nadamtan ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, [...]

ANG PAGDIRIWANG SA GABI BAGO ANG ARAW NG PASKO

LITURHIYA NG PAGTITIPON PAGTITIPON AT PAGHAHANDA    “Emmanuel, Emmanuel”        UMH # 204 Emmanuel, Emmanuel, his name is called Emmanuel God with us, revealed in us, his name is called Emmanuel. +PAGBATI Pastor: Purihin ang Panginoong Diyos na narito ngayon, noon, at magpakailanman! Maging handa nawa tayo sa kanyang pagdating. Sumainyo ang biyaya ng Panginoon. Kapulungan: At [...]

Your church has a website?

JOIN

the UMCPhilippines.org connection


CONTACT US, we'd love to link to your site and partner with you. Let's grow your church's Web Ministry together.

May Pag-asa Pa Radio Ministry

Tune in to DWWD 1134 KHZ AM radio every Wednesday, 7-8 PM for the "May Pag-asa Pa" Radio Ministry of Ptr. Fernando Jose, Ptr. Ferdinand Jose and Ptr. Ednor San Juan.
They can also be heard via livestreaming at www.afpradio.ph.

Connect with Us

SUBSCRIBE NOW

To get the latest updates from the United Methodist Church in the Philippines Central Conference, enter your email below: